Regulamin zakupu biletów PDF Drukuj Poleć znajomemu


Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

§1
Definicje

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów na koncert w Szkole Artystycznej Singerton, określający zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu.
Singerton (lub Organizator) Singerton Tomasz Śpiewak z siedzibą w Szczecinie (70-783) przy ul. Rydla 93, NIP 9551857965 udostępniający serwis.
Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego / BLIK dokonująca zakupu biletów za pośrednictwem serwisu.
Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu na miejscach przypisanych do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem serwisu. Bilet zakupiony poprzez serwis ma formę biletu online, który przekazywany jest użytkownikowi na wskazany adres e-mail oraz numer telefonu.
Cena łączna – całkowita cena, jaką kupujący jest zobowiązany zapłacić, na którą składają się: cena biletów (w zależności od wybranego miejsca) powiększona o opłatę internetową.
Cena biletu – cena biletu zakupionego przez kupującego na wydarzenie, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu.
Opłata internetowa – opłata doliczana do ceny każdego biletu kupowanego za pośrednictwem serwisu, w skład której wchodzą koszty serwisu, dostarczenia i realizacji biletu.
Wydarzenie - koncert słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Artystycznej Singerton.
Serwis – system umożliwiający zakup biletów na wydarzenie organizowane przez Singerton, za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie www.singerton.pl/bilety.
Operator płatności – Centrum Rozliczeniowe przelewy24, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów, dokonane przez kupującego w serwisie za pomocą dostępnych form płatności m.in. karty kredytowej, przelewu internetowego, Blik itd.

§2
Informacje ogólne
 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu przez kupującego, w tym zakupu biletów na wydarzenie, dokonywania zwrotu ceny uiszczonej za pośrednictwem serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem biletu i korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe służące do komunikacji kupujących z organizatorem zawarte są na stronie internetowej serwisu.
§3
Wymogi techniczne dla zakupu biletu przez serwis
 1. Korzystanie z serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  - posiadanie adresu e-mail, na który kupujący otrzyma bilet po zakupie,
  - posiadania numeru telefonu, na który kupujący otrzyma bilet po zakupie,
  - posiadanie w telefonie lub urządzeniu mobilnym oprogramowania, które niezbędne jest do wyświetlenia biletu onilne.
 2. Koszt połączenia z siecią Internet w celu wyświetlenia biletu ponosi kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar biletu wynosi do 150 KB.
§4
Zasady zakupu biletu w serwisie
 1. Zakupu biletu za pomocą serwisu można dokonać najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Serwis umożliwia kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcji umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 2. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej serwisu. Zaakceptowanie przez kupującego treści i ceny zamówienia umożliwia finalizację zamówienia poprzez zapłatę ceny transakcji.
 3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Singerton od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji. Singerton zastrzega, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 25 minut od momentu dokonania przez kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zaakceptowania zamówienia.
 4. Singerton niezwłocznie po uzyskaniu od operatora płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail oraz numer telefonu stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
 5. W sytuacji braku uzyskania przez Singerton potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty ceny transakcji od operatora płatności lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Singerton poinformuje kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
§5
Zasady posługiwania się biletem
 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji). Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jest jedynie kupującemu.
 2. Bilet, należy bezpośrednio przy wejściu do sali koncertowej okazać:
  - otrzymany drogą mailową lub SMS bilet online lub wydrukowany bilet,
  - w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu.
 3. Przed wejściem do sali koncertowej okazany bilet zostanie sprawdzony przez obsługę.
 4. Do wstępu do sali koncertowej uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym numerem identyfikacyjnym.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji osobom trzecim może uniemożliwić kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 6. Singerton zwolniony jest z odpowiedzialności wobec kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na wydarzenie.
§6
Zasady zwrotu ceny w przypadku zakupu za pomocą serwisu
 1. Zwrot ceny uiszczonej przez kupującego poprzez serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie organizatora.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczeniu usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w ust. 1, Singerton dopuszcza jednak zwrot ceny biletu w przypadku rezygnacji kupującego z uczestnictwa w wydarzeniu, na który zakupił uprzednio bilet. Z opisanej wyżej rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu kupujący może skorzystać wyłącznie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, na który został zakupiony bilet. Po tym czasie zwrot ceny nie jest możliwy.
 4. Celem otrzymania zwrotu kupujący powinien zgłosić się do organizatora i podać numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
 5. Bilet może zwrócić jedynie osoba, która posiada dowód zakupu, tj. bilet z widoczną ceną.
 6. W przypadku zwrotu biletu zakupionego za pośrednictwem serwisu, opłata internetowa nie będzie zwrócona.
§7
Zasady reklamacji
 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  - dane kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w serwisie,
  - datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  - opis przedmiotu reklamacji.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej operatora płatności za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.przelewy24.pl.
 5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr
§8
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest Singerton (dane w §1 Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu biletu przez kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu biletu przez kupującego.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Singerton, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, oraz innych wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot biletów).
 5. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Za zgodą kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numeru telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody kupującego, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Singerton.
 8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez administratora.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 10. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Singerton przetwarza dane osobowe:
  - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia,
  - na potrzeby marketingu bezpośredniego – kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
§9
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.szkola.singerton.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Singerton. O planowanej zmianie Helios poinformuje z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie www.szkola.singerton.pl w miejscu widocznym dla kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe, chyba że kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
Poprawiony: środa, 29 maja 2024 23:30